Afiseaza creatiile participante la concurs
Despre noi

Argumente

 

Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.

Portofoliul elevului este un instrument modern de învăţare si evaluare. Portofoliul reprezintă în acelaşi timp un produs, dar şi un proces al învăţării.

 

Qvis.ro este primul site românesc complex dedicat comunității online a elevilor creativi și site-ul e-portofoliului elevului.

 

Denumirea QVIS a acestui site sugerează Quantumul (nivelul, coeficientul) evaluabil  al progresului învăţării şi creativităţii elevului („vision”) care poate fi elaborat şi gestionat la vedere („visual”) în orice moment. Pe scurt:  Quantumul Valorii Învăţării Standard.

 

DENUMIRI SIMILARE:  

Portofoliul elevului, e-portofoliul elevului, portofoliul digital al elevului, portofoliul electronic al elevului, portofoliul educaţional al elevului.

 

Acest site a fost dezvoltat prin fonduri proprii de Editura Paralela 45 – o companie cu capital privat integral din România. Proiectul a fost conceput de un psihopedagog cu 35 de ani de experiență educațională, ajutat de un cadru didactic universitar, specialist în ştiinţele educaţiei, de la Facultatea de Știinţe ale Educaţiei, o echipă de absolvenți de master în domeniul managementului educațional și o echipă de specialiști în IT și webdesign.

 

Acest site a fost dezvoltat în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. 34.420/21.03.2012, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, protocol care prevede printre altele "elaborarea și experimentarea unor criterii de evaluare predictivă și diagnostică a performanțelor învățării în funcție de disciplina și de grupa de vârstă, de competențele generale și specifice, precum și derularea „Concursului școlar național de competență și performanță – COMPER” cu scop competițional, pentru elevii din învățământul primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) și secundar (clasele V-XII), pentru ariile curriculare limbă și comunicare (domenii: limba română, limba engleză, lectură, scriere creatoare), matematică și științe (domenii: matematică şi cunoaşterea mediului) și tehnologii (domeniul: utilizarea calculatorului)" (vizitează www.concursurilecomper.ro).

 

 CARACTERISTICI:  

Acest site a fost conceput:

– atât pentru elaborarea şi gestionarea documentelor e-portofoliului elevului pentru orice disciplină şi tip de activitate din toate ariile curriculare,

– cât și ca platformă online pentru consemnarea, evaluarea şi expunerea în comunitatea școlară a creațiilor (contribuțiilor) personale ale elevilor la orice disciplină şi activitate şcolară.

 

Acest site poate fi utilizat şi ca organizator flexibil şi pragmatic pentru pregătirea suplimentară la clasă şi pentru meditaţii particulare online.

 

Elaborarea e-portofoliului elevului prin intermediul platformei QVIS permite:

– managementul online comun al progresului învăţării la nivel de clasă, disciplină, lecţie - individual şi în echipă;

– postarea surselor de informare, a proiectelor, temelor, lucrărilor, fişelor individuale etc;

– evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor;

– pregătiri pentru testări naţionale, examene, concursuri, olimpiade;

– organizarea de concursuri şcolare, ateliere, cercuri;

– dezvoltarea de proiecte creative şi competiţii între elevi;

– postarea rezultatelor învăţării;

– comunicare şi socializare.

 

Un portofoliu digital (e-portofoliu) este mai sigur şi mai uşor de elaborat, de arhivat şi de utilizat decât un portofoliu clasic (mapă, dosar) completat pe hârtie.  Se realizează într-un timp scurt şi cu eforturi reduse şi poate fi consultat şi prezentat în orice moment folosind chiar şi un telefon mobil cu acces la internet.

 

RESURSE TEHNICE:

E nevoie de internet şi browser de internet la care ne conectăm utilizând calculatorul, laptopul, tableta sau telefonul mobil. Dacă se doreşte printarea rezultatelor, va fi necesară o imprimantă.

 

Este necesară înregistrarea prin deschiderea unui cont, utilizand o adresa de e-mail şi o parolă. După autentificare, se poate începe imediat utilizarea platformei electronice.

 

LEGISLAȚIE  ȘCOLARĂ:

„Art. 73 1) Portofoliul educaţional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.

(2) Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.

Structura şi caracteristicile evaluărilor

Art. 74  (1) La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmeşte, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.

(2) La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris–citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.

(4) La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde limba română şi limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al elevului.

(5) La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

a) o probă scrisă la limba şi literatura română;

b) o probă scrisă la limba maternă;

c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;

d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;

e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;

f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.

(6) Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.

Art. 75 (1) Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

(2) Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a X-a este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a IX-a.

Art. 76 (1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează liceul sau şcoala profesională.

(2) Admiterea la liceu sau la şcoală profesională se realizează după următoarea procedură:

a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

(3) În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.

(4) Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ au obligaţia de a anunţa public disciplina sau disciplinele la care se susţine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de admitere se va susţine la cel mult două discipline.

Art. 77 (1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.”

(Legea Educației Naționale nr.1/2011)

UTILITATE:

Portofoliul elevului este util în desfăşurarea propriu-zisă a actului educaţional formal, non-formal şi informal, implicând un management diferenţiat al învăţării.

Soluția pragmatică și prietenoasă concepută de noi ajută cadrele didactice, îndrumătorii de cercuri/ateliere să monitorizeze și să evalueze, cu ușurință și în orice moment, progresele învățării fiecărui elev în parte. Utilizarea metodei moderne de evaluare a portofoliului, adaptată la mijloace tehnice interactive, permite un feedback multiplu informațional și comunicațional în cadrul procesului de învățământ. 

 

Elevii participă de-a lungul anului şcolar la o serie de concursuri școlare. Ei au acum posibilitatea să se înscrie în comunitatea on-line a elevilor creativi, SĂ POSTEZE ȘI SĂ DISTRIBUIE pe site-ul www.Qvis.ro toate contribuțiile lor personale de la aceste concursuri prin fotografii, ilustrații, texte, scurte pasaje muzicale și filme video. 

 

Securitatea si protectia datelor

Prioritatea noastră cea mai importantă constă în securitatea datelor colectate și procesate prin implementarea unor soluții adecvate de hardware și software.

Toate informațiile cu caracter personal utilizate în QVIS sunt colectate și procesate fără a fi făcute cunoscute unor terți, asigurându-se păstrarea în siguranță și confidențialitatea acestora, în conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (modificată prin Legea nr. 102/2005, Legea nr. 278/2007, Legea nr. 141/2010, precum și cu toate modificările ulterioare) din România privind protecţia persoanelor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

E-portofoliul elevului, Pagina personală QVIS

DEFINIȚIE:

Portofoliul elevului este “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta sporeşte motivaţia învăţării.” (prof. univ. dr. Ioan Cerghit)

 

DENUMIRI SIMILARE:  

Portofoliul elevului, e-portofoliul elevului, portofoliul digital al elevului, portofoliul electronic al elevului, portofoliul educaţional al elevului.

 

Am prevăzut un portofoliu digital (e-portofoliu) al elevului structurat pentru orice disciplină și tip de activitate din toate ariile curriculare, utilizabil pentru orice disciplină/grup de discipline în orice moment și oriunde există acces la internet și care poate fi oricând printat pe suport clasic de hârtie.
Am prevăzut de asemenea o pagină personală de creaţie şi socializare (Pagina mea QVIS) care este conţinută şi în paginile de E-PORTOFOLIU, dar care poate fi utilizată şi separat.
 

E-PORTOFOLIUL ELEVULUI şi Pagina mea QVIS pot fi elaborate numai sub îndrumarea cadrului didactic, funcție de metodologia și managementul învățării aplicate de acesta.

 

E-portofoliul elevului este o colecție on-line de definiții, demonstrații, citate, notițe, reflecții personale, fișe de învățare, evaluare și autoevaluare, link-uri la surse de informare, contribuții personale, imagini, scheme, fotografii ,hărți, tabele, mici filmulețe însoțite de fragmente muzicale, etc. – toate contribuind într-un mod atractiv, diferențiat, fluent, la dezvoltarea competențelor generale și specifice și a motivației pentru învățare, precum și a stimulării creativității elevilor.

Prin elaborarea si gestionarea e-portofoliului personal, elevul poate comunica mai bine cu profesorii, cu colegii, cu familia și prietenii, poate împărtăși propriile experiențe și realizări, poate prezenta in orice moment propriul său progres de învățare. Elevul poate expune și distribui realizările sale personale, primind aprecieri de la membrii comunitații elevilor creativi și de la cadrele didactice cu rol de indrumatori și poate, la rândul său, aprecia și comenta în cadrul comunității elevilor creativi realizările personale ale altor elevi din orice școală/cerc/atelier și localitate.

 

Prin completarea e-portofoliului, elevul beneficiază de un sistem de CREDITE (puncte) a căror sumă va constitui valoarea calificativului sau notei şcolare obţinute pentru acest tip de evaluare. NOTA/CALIFICATIVUL poate fi trecut(ă)  SEMESTRIAL ÎN CATALOGUL ȘCOLAR de către profesor. 

 

Pagina cadrului didactic (profesor,îndrumător de cerc/atelier)

Pagina cadrului didactic care predă o disciplină/grup de discipline este destinată proiectării, îndrumării, stimulării, evaluării şi supravegherii procesului de învăţare pentru fiecare disciplină/grup de discipline în parte, în conformitate cu standardele prevăzute în curriculumul şcolar. Prin monitorizare diferenţiată cadrul didactic intervine activ şi continuu în progresul învăţării elevului.

Pagina cadrului didactic care îndrumă activități de creativitate este destinată cunoașterii și aprecierii creațiilor elevilor publicate pe site-ul www.Qvis.ro, precum și formulării de planuri de activitate individualizată.

Cadrul didactic/îndrumătorul de cerc/atelier poate comunica și schimba experiența sa cu alți colegi din alte școli și localități, atât în ceea ce privește managementul proiectelor, dar și în ceea ce privește activitatea de cercetare didactică în domeniul curricular ales.