Afiseaza creatiile participante la concurs
0 aprecieri
134 vizualizari
Dragomir Gabriel-Alexandru
Interculturalitate
Clasa: a 10-a
Data postarii: 18.05.2018
 

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ SI PREZENTA SA IN CURRICULUM ŞCOLAR

 

1.PREMISE

Dinamica socială a ultimelor decenii a adus în faţa lumii contemporane o serie de provocări faţă de care domeniul educaţiei nu poate rămâne indiferent, odată cu schimbarea accentelor de la predominanta monoculturalităţii către deschiderea interculturală. Aşadar, educaţia interculturală vizează o abordare a diferenţelor culturale, strategie prin care se iau în considerare interacţiunile spirituale, beneficiile schimburilor dintre culturi, într-un proces de legitimizare a unei identităţi culturale deschise.

Interculturalitatea se impune în învăţământul modern ca o necesitate spre a răspunde cerinţelor de educaţie ale societăţii contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor faţă de aspecte interculturale, prin dezvoltarea atitudinii de empatie culturală şi interculturală, ceea ce conduce la înţelegerea alterităţii şi a refuzului discriminării.

Noul curriculum încearcă să răspundă cerinţelor de a asigura în cadrul procesului educaţional orientarea către valori şi credinţe democratice, cultivând respectul pentru diversitatea culturală şi pentru identitatea culturală proprie.

2.ASPECTE ALE INTERCULTURALITĂŢII ÎN CURRICULUM

A. Limba şi literatura română

Programa de gimnaziu menţionează ca obiectiv cunoaşterea culturii locale şi naţionale, precum şi deschiderea interesului spre cultura diversă a Europei. În programă se regăsesc manifestarea interesului pentru comunicarea interculturală, interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană, dar nu se oferă exemple de activităţi de învăţare, nu este vizată în mod stringent aplicarea acestor principii prin conţinuturile propuse. Manualele alternative nu acordă prioritate diversităţii culturale, conţin doar fragmente de opere din literatura universală (în special în manualele Ed.Humanitas) prevăzute ca lecturi suplimentare. Rolul profesorului va fi acela de a-i determina pe elevi să conştientizeze moştenirea culturală naţională prin etalarea folclorului românesc sau prin dialoguri interculturale (mituri, legende, port popular etc.) , toate acestea fiind menţionate în programă, dar nu ca elemente de conţinut intercultural. Nici programa, nici manualele nu sunt generoase în acest sens, dar elevii pot fi provocaţi pentru a avea o atitudine deschisă faţă de diversitatea culturală prin joc de rol, proiecte, portofolii, vizionare de film etc., suplinindu-se astfel limitele manualelor.

Programa de liceu nu explicitează conceptul de interculturalitate, operează cu sugestii precum “conştiinţa propriei identităţi culturale “ sau “într-un context cultural larg “ care ar trebui să orienteze prezentarea fenomenului literar autohton prin conexiuni şi deschideri europene. Dezvoltarea interesului faţă de aspectele interculturale este promovată prin conexiuni între literatura română şi cea universală, ce conţin deschideri de aplicabilitate practică, cu efecte asupra înţelegerii textelor literare propuse/alese, a valorilor cognitive, etice şi estetice intrinseci. Instrumentele educative sunt cele tradiţionale, uneori mascate de reprezentări grafice occidentale, dar fără a deschide elevilor lumi culturale diverse, fără dorinţa de a crea acestora o atitudine de curiozitate faţă de diversitatea culturală.

La nivelul clasei a IX-a manualele valorifică sugestiile programei şi lansează provocări prin sugestii bibliografice în care sunt incluse opere din literatura universală la fiecare dintre temele studiate.
Exemple: tema familiei permite profesorului libertatea de a extinde preocuparea pentru relevarea aspectelor interculturale, vizând depăşirea prejudecăţilor şi a stereotipiilor. Plecând de la romanul Maitreyi de M.Eliade sau Mara de I.Slavici (Ed. Art) se pot face trimiteri la familie ca entitate culturală, se pot dezbate arhetipuri interculturale, ritualuri etc. Literatura şi filmul se suprapun în interculturalitate, astfel că elevul poate vizualiza diferenţa şi diversitatea de cultură, de civilizaţie, prin raportări la identitatea protagoniştilor deveniţi eroi de film. Tema călătoriei, abordată prin texte literare şi nonliterare, poate genera activităţi de prezentare/confruntare a identităţilor social-culturale, urmărind modalitatea în care se construieşte o tradiţie în promovarea unui mod de viaţă, a altor civilizaţii.

În curriculum de clasa a X- a doar romantismul este tratat în context european, iar manualul editurii Humanitas prin sugestiile bibliografice încurajează interculturalitatea, cu accent asupra unor abordări inter- şi transdisciplinare. Se observă inconsecvenţa principiului aplicat în abordarea fenomenului literar, cultural, estetic, istoric etc., deşi opere importante ale literaturii române au contribuit la crearea unei identităţi culturale în context european (ex.: opera romantică a lui M.Eminescu, evoluţia romanului, dramaturgia modernă etc.).

Prevederile curriculare şi oferta manualelor de clasa a XI-a şi a XII-a orientează elevii către activitatea de documentare, de cercetare, valorificată în studii de caz şi dezbateri, în perimetrul unor teme precum: Latinitate şi Dacism, iluminismul, profilul cultural al etniei rrome (Ţiganiada), Orient şi Occident, Forme hibride ale civilizaţiei române la mijlocul secolului al XIX- lea, Curente literare /culturale în context european etc.; Identitatea culturală în context european, Dinamica fenomenului cultural în diferite epoci, cu accente asupra contextului socio-istoric şi cultural din diferite spaţii culturale.
Programa nu preconizează corelarea anumitor conţinuturi, astfel că esenţiale rămân strategiile prin care profesorul reuşeşte la finalul ciclului liceal să aplice aceste paradigme, orientând elevii către înţelegerea faptului că nu există culturi superioare, respectiv inferioare, ci tangenţe, conexiuni, interferenţe, decalaje şi determinări culturale, asigurându-se astfel respectul diferenţelor.

 
 • Dragomir Gabriel-Alexandru
  Interculturalitate
  0
  134
 • Dragomir Gabriel-Alexandru
  Interculturalitate
  1
  141